• s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg
 • s7.JPG
 • s8.jpg
 • s9.jpg

Kanon chrześcijański Pisma Świętego

PISMO ŚWIĘTE (73) = STARY TESTAMENT (46) + NOWY TESTAMENT (27)

STARY TESTAMENT (46)

 • Księgi historyczne:
  • Pięcioksiąg Mojżesza:
   • Księga Rodzaju (Rdz)
   • Księga Wyjścia (Wj)
   • Księga Kapłańska (Kpł)
   • Księga Liczb (Lb)
   • Księga Powtórzonego Prawa (Pwt)
  • Inne księgi historyczne:
   • Księga Jozuego (Joz)
   • Księga Sędziów (Sdz)
   • Księga Rut (Rt)
   • 1 Księga Samuela (1Sm)
   • 2 Księga Samuela (2Sm)
   • 1 Księga Królewska (1 Krl)
   • 2 Księga Królewska (2 Krl)
   • 1 Księga Kronik (1 Krn)
   • 2 Księga Kronik (2 Krn)
   • Księga Ezdrasza (Ezd)
   • Księga Nehemiasza (Neh)
   • Księga Tobiasza (Tb) [deuterokanoniczna]
   • Księga Judyty (Jdt) [deuterokanoniczna]
   • Księga Estry (Est) [deuterokanoniczna]
   • 1 Księga Machabejska (1 Mch) [deuterokanoniczna]
   • 2 Księga Machabejska (2 Mch) [deuterokanoniczna]
 • Dydaktyczne:
  • Księga Hioba (Hi)
  • Księga Psalmów (Ps)
  • Księga Przysłów (Prz)
  • Księga Koheleta (Koh)
  • Pieśń nad Pieśniami (Pnp)
  • Księga Mądrości (Mdr) [deuterokanoniczna]
  • Księga Mądrości Syracha (Eklezjastyk) (syr) [deuterokanoniczna]
 • Prorockie:
  • Prorocy więksi:
   • Księga Izajasza (Iz)
   • Księga Jeremiasza (Jr)
   • Księga Lamentacji (Lm)
   • Księga Barucha (Ba) [deuterokanoniczna]
   • Księga Ezechiela (Ez)
   • Księga Daniela (Dn) [dodatki deuterokanoniczne]
  • Prorocy mniejsi:
   • Księga Ozeasza (Oz)
   • Księga Joela (Jl)
   • Księga Amosa (Am)
   • Księga Abdiasza (Ab)
   • Księga Jonasza (Jon)
   • Księga Micheasza (Mi)
   • Księga Nahuma (Na)
   • Księga Sofoniasza (So)
   • Księga Aggeusza (Ag)
   • Księga Zachariasza (Za)
   • Księga Malachiasza (Ml)


NOWY TESTAMENT (27)

 • Księgi Historyczne:
  • Ewangelie:
   • Mateusza (Mt)
   • Marka (Mk)
   • Łukasza (Łk)
   • Jana (J)
  • Dzieje Apostolskie (Dz)
 • Księgi dydaktyczne:
  • Listy Pawła:
   • List do Rzymian (Rz)
   • 1 List do Koryntian (1 Kor)
   • 2 List do Koryntian (2 Kor)
   • List do Galatów (Ga)
   • List do Efezjan (Ef)
   • List do Filipian (Flp)
   • List do Kolosan (Kol)
   • 1 List do Tesaloniczan (1 Tes)
   • 2 List do Tesaloniczan (2 Tes)
   • 1 List do Tymoteusza (1 Tm)
   • 2 List do Tymoteusza (2 Tm)
   • List do Tytusa (Tt)
   • List do Filemona (Flm)
  • Pozostałe listy:
   • List do Hebrajczyków (Hbr) - autorstwo nieustalone
   • 1 List do św. Piotra (1 P)
   • 2 List do św. Piotra (2 P)
   • 1 List do św. Jana (1 J)
   • 2 List do św. Jana (2 J)
   • 3 List do św. Jana (3 J)
   • List do św. Judy (Jud)
 • Księgi Prorockie:
  • Apokalipsa św. Jana (Ap)